Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙΑλήθεια ποια θα είναι η επιστημονική γνώση 90 χρόνια από σήμερα και πως θα βλέπουν τις σημερινές γνώσεις μας οι επιστήμονες και οι απλοί άνθρωποι εκείνης της εποχής; Μια μικρή ιδέα μπορείτε να πάρετε διαβάζοντας το παρακάτω άρθρο που γράφτηκε και δημοσιεύθηκε πριν 90 ακριβώς χρόνια. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα που αφορά την ζωή στον πλανήτη Άρη και προέρχεται από τις ΗΠΑ με ανακοινώσεις αμερικανών επιστημόνων. Το κείμενο στάλθηκε από τον ανταποκριτή της εφημερίδος ΕΜΠΡΟΣ και δημοσιεύτηκε στο φύλο της 29ης Δεκεμβρίου 1929


Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ.

ΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙΝέα Υόρκη Δεκέμβριος (Του ανταποκριτού μας).

Η επιστήμη εγκατέλειψε την παλιά θεωρία της ότι ο Άρης είναι νεκρός. Ο περίφημος Ερυθρός πλανήτης έφθασεν εις το αντίθετον μέρος της τροχιάς του και ήδη αι μυστηριώδεις διώρυγες του και οι πάγοι των πόλων απέχουν μόλις πριν τα 50 εκατομμύρια μίλια από ημάς.
Η απόστασις αύτη είναι η σχετικώς μικρότερα και τούτου ένεκα τα ισχυρά τηλεσκόπια της επιστήμης έχουν τεθεί από πολλού εις κίνησιν και ερευνούν εναγωνίως τον περίεργον αυτόν πλανήτην, ο οποίος έχει μεγάλας ομοιότητας με την γην.
 Διά των γενομένων μέχρι τούδε παρατηρήσεων οι αστρονόμοι νομίζουν ότι έλυσαν τουλάχιστον μερικώς ένα από τα μεγάλα αινίγματα:  ο Άρης είναι ζωντανός ή νεκρός
 Πολλοί των αστρονόμων, οι οποίοι μόλις προ ολίγων ετών θεωρούν αδύνατον την ζωή εις τον Άρην, ήδη πιστεύουσιν ότι ο πλανήτης αυτός έχει ζωήν.
Η αποκάλυψις αυτή εγένετο εν συμπόσιω, εις το οποίον όλοι οι κορυφαίοι Αμερικανοί αστρονόμοι εξέφρασαν την γνώμη των.

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Και ενώ όλοι αυτοί οι επιστήμονες συμφωνούν ότι αι πρόσφατοι ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι ζωή ευρίσκεται επί του Άρεως διαφωνούν προς την ανάπτυξη της ζωής αυτής.
Ο Δόκτωρ Πίκεριν του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, υποστηρίζει την προκεχωρημένην ιδέαν ότι «είναι σχεδόν βέβαιον ότι ο Άρης κατοικείται από ευφυά όντα», και φρονεί ότι οι Άρειοι  κάνουν σήματα προς ημάς.
Ο Δόκτωρ Αμποτ, Διευθυντής του Αστροφυσικού Αστεροσκοπείου του Σμιθσονείου Ινστιτούτου, εκφράζει την αντίθετον γνώμην, λέγων, ότι η ζωή εις τον Άρη λόγω των δυσμενών συνθηκών περιορίζεται εις κατώτερους τύπους φυτικής ζωής.
Άλλοι αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι ύπαρξις οργανωμένης ζωικής ζωής, περιλαμβανούσης πολιτισμόν ευφυών όντων επί του γειτονικού πλανήτου μας δεν είναι ούτε αδύνατος ούτε και απίθανος.  Αλλά κατά την γνώμη των αι σημεριναί μαρτυρίαι δεικνύουν την ύπαρξη φυτικής και κατώτατης ζωικής ζωής.
 Ποια μυστήρια απεκάλυψεν ο Άρης ώστε οι αμερικανοί αστρονόμοι να εγκαταλείψουν θεωρίας τας οποίας με τόσην επιμονήν υπεστήριζαν προ ετών;
Νέον φως ριφθέν επί της καταστάσεως του Άρεως τους έπεισεν ότι ο πλανήτης αυτός έχει θερμότητα ύδωρ και οξυγόνον - τα τρία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα δια την ζωήν.
Οπτικαί και φωτογραφικαί παρατηρήσεις  καταδεικνύουν πράγματι ότι η καταστάσις εις τον Άρη δεν διαφέρει πολύ από την κατάστασιν της γης.

ΠΩΣ ΚΑΤΕΜΕΤΡΗΘΗ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ AΡΕΩΣ
Πιθανώς η σπουδαιότερη αφορμή της μεταβολής αυτής των ιδεών είναι η καταμέτρησης της θερμότητος του Άρεως την οποίαν επέτυχεν ο Δόκτωρ Κόμπλενς δι’ ειδικού μηχανήματος το οποίο επωνομάσθη θερμοκούπλ.
Αντιθέτως προς την γνώμη ότι η θερμοκρασία του Άρεως ουδέποτε ανέρχεται πέραν του μηδενός, το θερμοκούπλ έδωσεν αριθμούς φθάνοντας τους 60 βαθμούς Φαρενάιτ και άνω δηλαδή δεικνύει θερμοκρασίαν οία παρατηρείται εις την Νέαν Υόρκην, εις την Φιλαδέλφεια και την Βασιγκτώνα  κατά τους μήνας Απρίλιο, και Μάιο.
Το θερμοκούπλ είναι ένα από τα μοναδικά όργανα της επιστήμης.  Είναι λεπτότατον και έχει σχήμα υαλίνου σωλήνος εντός του οποίου υπάρχουν σίρματα και δίσκοι.
 Όταν η εικών του πλανήτου- δηλαδή αι φωτειναί ή αι σκοτειναί περιφέρειαι του Άρεως- φέρη την αντανάκλασίν της επί των δίσκων του μηχανήματος, αι θερμικοί ακτίνες  αι προερχόμεναι από τον γειτονικόν πλανήτην θερμαίνουν τον μικρόν μετάλλινον  δίσκον.  Η θερμότης είναι ελαχίστη αλλ’ αρκετή δια να επίδραση επί ηλεκτρικού ρεύματος. Ευπαθές γαλβανόμετρον προσαρμοσμένον επί του θερμοκούπλ υπολογίζει την ακριβή ποσότητα της θερμότητας η οποία υπάρχει επί του Άρεως.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη κατόρθωσε να μάθη την θερμοκρασία του γειτονικού πλανήτου.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ
 Ο Δόκτωρ Κόμπλενς ομίλων σχετικώς προς την ανακάλυψιν του λέγει:
 Δεν γνωρίζομεν αν ο Άρης κατοικήται ή όχι από διανοούμενα όντα τα οποία κάμνουν σήματα προς ημάς. Αλλά τώρα γνωρίζουμε κάτι το θετικό περί της θερμοκρασίας εν τη επιφάνεια του Άρεως. Από τας παρατήρησειςς τας οποίας εκάμαμεν είμεθα βέβαιοι ότι η μεσημβρινή θερμοκρασία του Άρεως υψούται σημαντικώς υπεράνω του μηδενός.  Παρατηρήσαμεν θερμοκρασία 40 και 60 βαθμών. Τούτο συμφωνεί και προς τας οπτικάς παρατηρήσεις.
 Με άλλες λέξεις η μεσημβρινή θερμοκρασία του Άρεως ημπορεί να διατηρήσει ζωήν επί του πλανήτου ως την υπάρχουσαν επί της γης.
Τούτον άρα γε σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι πόλεις και βιομηχανίες επί του Άρεως; Όχι λέγει ο Δόκτωρ Κόμπλες και άλλοι συνάδελφοί του βασιζόμενοι εις την ποικιλίαν της θερμοκρασίας του Άρεως.
 Η σπουδαιότερα διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ της θερμοκρασίας της γης και του Άρεως είναι η μεγάλη ποικιλία μεταξύ της μεσημβρινής και της νυχτερινής θερμοκρασίας του πλανήτου αυτού.  Αι νύκτες του Άρεως είναι πολύ ψυχραί πάντοτε πολλούς βαθμούς υπό το μηδέν.
Ούτως μία νεαρά γυναίκα ζώσα εις τον Άρη θα ημπορεί την ημέρα να φέρει λεπτότατα φορέματα. Αν όμως θελήσει να εξέλθει τη νύχτα πρέπει να φέρει γούνες και μάλλινα ενδύματα.
Η ποικιλία αυτή της θερμοκρασίας επί του Άρεως είναι η κύρια αφορμή διά την οποίαν οι πλείστοι των επιστημόνων δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πολύ ανεπτυγμένη ζωή στον πλανήτην αυτόν.  Και τονίζουν οπωσδήποτε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν θα ήτο καθόλου ευχάριστος υπό τας κρατούσες εκεί συνθήκες.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αν παρατηρήσει κανείς στον Άρη δι ισχυρού τηλεσκοπίου βλέπει φωτεινές και σκοτεινές εκτάσεις, όπως είναι αι φαινόμεναι επί της σελήνης δια γυμνού οφθαλμού.
 Αι σκοτειναί αυταί εκτάσεις μεταβάλλουν συχνά τας αποχρώσεις των  και τούτου ένεκα οι αστρονόμοι υποθέτουν ότι αποτελούν φυτείας.
Εις τους πόλους του πλανήτου παρατηρείται λευκόν περίβλημα το οποίον ασφαλώς αποτελείται από πάγους και χιόνας.
Αστρονόμοι τινές διεπίστωσαν και ατμόσφαιρα στον Άρη περιέχουσαν υδρατμούς. Επιπλέον παρετηρήθη ότι οι πάγοι των πόλων επεκτείνονται κατά το διάστημα του Αρείου χειμώνος ενώ κατά το θέρος σμικρύνονται.
 Είμεθα βέβαιοι ότι ο πλανήτης Άρης έχει ατμόσφαιρα λέγει ο Δρ Ράσελ.  Και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη αμφιβολία ότι τα πολικά περιβλήματα αποτελούνται εκ χιονών.  Η παρουσία υδρατμών εις την  Αριείον ατμόσφαιρα διεπιστώθη οπτικώς. Νέφη πάντως ολιγότερα των της γης εθεάθησαν εις τον Άρη Επίσης παρετηρήθη εις την ατμόσφαιρα του πλανήτη η ύπαρξης οξυγόνου.

ΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΩΜΑΤΑ
Πολλοί αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι παρατήρησαν σήματα διαφορά επί του Άρεως τα οποία επιτρέπουν να υποτεθή ότι υπάρχουν εκεί διανοούμενα όντα επιζητούντα ίσως να επικοινωνήσουν με την γην.
Πάντα ταύτα όμως δεν είναι επί του παρόντος παρά απλά υποθέσεις. Σήμερον το μόνο θετικό είναι ότι υπάρχει ζωή επί του Άρεως. Τι είδους όμως είναι η ζωή αυτή, η επιστήμη δεν μπορεί να είπη.  Συμπεραίνει απλώς ότι πρόκειται περί φυτικής ζωής η οποία ίσως να συνοδεύεται και από ζωϊκλην  ζωήν κατωτέρας μορφής

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 29.12.1928

Δεν υπάρχουν σχόλια: