Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

 


 

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Ο ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑΣ

Γράφει ο ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά την έναρξη της Επαναστάσεως, όπως είναι γνωστό, κανένα σχέδιο πολεμικών επιχειρήσεων δεν υπήρχε. Ούτε ήταν δυνατό να υπάρχει. Και ο πατριωτικός ενθουσιασμός, η εκδικητική ανταπόδοση και ο θρησκευτικός φανατισμός, δεν ήσαν ικανά να διατηρήσουν τον Αγώνα. Αυτό το πρόβλεψαν οι πολιτικοί και πολεμικοί αρχηγοί, κληρικοί και λαϊκοί, και έθεσαν σε εφαρμογή, με πειθώ και ενίοτε με βία, διάφορα μέτρα, διοικητικά, οικονομικά, στρατιωτικά. Εδώ πρέπει να τονισθεί και η συμβολή του Δημητρίου Υψηλάντη, ο όποιος, όταν κατέβηκε στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 1821, προέβη στην σύσταση καί δημιουργία των πρώτων πυρήνων τακτικού στρατού με τον Κορσικανό φιλέλληνα Βαλέστρα στην Καλαμάτα. Επίσης, στην σύντονη παρασκευή πυρομαχικών, στην επιβολή προαιρετικών και αναγκαστικών χρηματικών εισφορών και στην σύναψη δανείων, για την προμήθεια παντοειδών εφοδίων και την πληρωμή των μισθών.

Εκτός όμως από αυτά, πού αποδεικνύουν την περίσκεψη άλλα και το μόχθο της Διοικήσεως, ελήφθησαν και άλλα μέτρα, ίσως μικρότερης σημασίας, πού συνέβαλαν όμως και αυτά στην επίτευξη του ιερού σκοπού.  Ένα από αυτά είναι και η κατασκόπευση και συλλογή πληροφοριών για τις κινήσεις του εχθρού και η άμεση διοχέτευση τους στο Κέντρο, για να τις στάθμισει και ανάλογα να ενεργήσει, ώστε να προλάβει τό κακό. Κάτι τέτοιο φανερώνουν οι δύο ακόλουθες (ΓΑΚ. Έσωτ Φ. 53, 59) ανέκδοτες αναφορές.

Ιδού ή πρώτη:

Προσωρινή Διοίκηοις τής Ελλάδος

Αριθ. 32 

Προς το έξοχον ύπουργείον τών  Εσωτερικών

Σήμερον εμάθαμεν από κάποιον Ψαριανόν Νικόλαον Μαυρομμάτην απεσταλμένον εις Σμύρνην, διά να εξαγόραση αιχμαλώτους Ψαριανούς και  ελλείποντα απ' εκίϊ ημέρας τρεις, ότι ηντάμωσεν εις μίαν γαλλικήν φρεγάταν ερχομένην από Αλεξάνδρειαν, έναν πιλότον εκ της νήσου Μήλου, όστις τον ώρκιζεν άμα όπου φθάσει εις κανέν μέρος, να δώση είδησιν αμέσως προς τήν Διοίκησιν, οτι ο φρούραρχος Νεοκάοτρου αγροικείται με τον υιόν του Μεχμέτ Αλή Ιμπραήμ πασά, παρά του όποιου και έλαβε τεσσαράκοντα χιλιάδας τάλλαρα και αν θέλουν να πληροφορηθούν, να στείλουν εις τους Λιούς (;), διά να συλλάβουν ένα τρεχαντήρι, όπου πηγαινοέρχεται από τον εχθρικόν στόλον.

Ταύτα, κατά χρέος, σπεύδω να ειδοποιήσω προς την σεβαστήν Διοίκηοιν ίνα εξακρίβωση, αν τω όντι τρέχη τι τοιούτον, διά να λάβη τα αναγκαία περί τούτου μέτρα και με το προσήκος σέβας μένω.

Εν Τήνω τή 7 Φεβρουαρίου 1825

Ο έπαρχος Τήνου

Λάζαρος Νικ. Κριεζής

(Τ.Σ.) ο Γεν. Γραμματεύς

Βαπτιστής Δρόσος

 

Η δεύτερη έχει ως έξης:

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Αριθ. 75 Προς το έξοχον υπουργείον των Εσωτερικών

Το  Επαρχείον Πραστού

Από Μονεμβάσιαν και Έλος ερχόμενοι ενταύθα δύο άνθρωποι και εις στρατιώτης του Καρακίτζιου και διευθυνόμενοι εις τα αυτόθι, δι' υποθέσεις των μερικωτέρας, μας είπον,  ότι του εκλαμπροτάτου αντιπροέδρου κυρίου Γκίκα Μπόταση το πλοίον (και συμπεραίνομεν να είναι ή νέα ναυς) εκυρίευσεν εν εχθρικόν βρίκι την παρελθούσαν Τρίτην, ήτοι κατά τας 10 του τρέχοντος και το άραξεν εις το Μαραθονήσι, όπου και τα άλλα Σπετζιώτικα, το όποιον είχεν οκτώ Τούρκους, ένα Αιγύπτιον και τεσσάρας Γραικούς, οι όποιοι απήρχοντο με το βρίκι αυτό, επίτηδες απεσταλμένοι από τον Ιμπραήμ πασάν εις Αλεξάνδρειαν προς τον Σατράπην πατέρα του, με γράμματα διαλαμβάνοντα κομπαστικώς, ότι κατεξουσίασε την Πελοπόννησον, και ότι όλοι οι στρατιώται του Αραβες κατεπλούτιοαν από λάφυρα, και ότι αμέσως εκείθεν, όσον τάχιστα, να στείλη αλλεπάλληλα στρατεύματα διά να προχώρηση παρεμπρός, εκ των όποιων έκαστος μέλλει να έχη, μόνον από λάφυρα, πενήντα χιλιάδες γρόσια τουλάχιστον καθ' έκαστον μήνα.

Οι ίδιοι τέσσαρες Γραικοί, οι εν τώ κυριευθέντι βρικίω διηγούνται, ότι ό Ιμβραήμ πασάς ευρίσκεται κατεσκηνωμένος με τα στρατεύματα του εις Μοθωκόρωνα, και ότι τα στρατεύματα του δεν συμποσούνται και με της δευτέρας αποβάσεως εκείσε παραπάνω των εννέα χιλιάδων, και ότι μεταξύ αυτών ευρίσκονται και δυό χιλιάδες Κρήτες Γραικοί άοπλοι, και ότι αυτοί περιμένουν εύκαυιρίαν, νά αυτομολήσουν εις τα ελληνικά στρατεύματα.

Προς πλειοτέραν πίστωσιν τούτων, λέγουσι προσέτι, ότι εις τα Τρίνησα, όπου ο καπετάν Κώνστας Σουλιώτης, ευρέθη και ο καπετάν Τζανετάκης, οι όποιοι έλαβον διά πεζού των από τα Σπετζιώτικα πλοία εκεί, ταύτην την αγγελίαν και ό στρατιώτης του Καρακίντζιου ευρεθείς παρών μάς το βέβαιοι και ότι το κατακρατηθέν βρίκι, μέλλουν να το πέμψουν εις την σεβαστήν Διοίκησιν.

Ταύτα ενδέχεται να έχωνται ίσως αληθείας, και να βεβαιωθή ή σεβ. Διοίκησις από το ίδιον βρίκι ερχόμενον και από τους ίδιους ανθρώπους  άλλ' επειδή στοχαζόμεθα, ότι το βρίκιον, διά την εναντιότητα του καιρού, ημπορεί να αργοπορήσηει και οι άνθρωποι μέλλουν να απέλθουν, αν δεν εύρουν πλοιάριον εντεύθεν, εις Σπέτζας και έπειτα να έλθουν αυτόθι, κατά χρέος και δι' επίτηδες απεσταλμένου μας, προθυμοποιούμεθα να ιδεάσωμεν περί τούτων το έξοχον υπουργείον και μένομεν με το ανήκον σέβας.

Τή 13 Μαρτίου 1825 Λεωνίδι

ο Επαρχος Πραστού Φίλιππος Κάπαρης

(Τ.Σ) ο Γεν. Γραμματεύς Θεοφάνης Σιατιστεύς.

Έτσι, όλα τα παραπάνω, μικρά και μεγάλα, έφεραν σε πέρας τον μεγάλο Αγώνα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝ-ΦΕΒ 1980 

Δεν υπάρχουν σχόλια: