Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ο Ο.Η.Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ 'ΚΟΥΡΕΨΕΙ' ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ !!!

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.  

Στις 09 Σεπτεμβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.
εξέδωσε το με αριθμό 68/304 Ψήφισμά του [U.N. A/RES/68/304 ] !!!Μεταξύ άλλων, στο Ψήφισμα αυτό διετυπώθησαν και τα εξής:

Πρωτότυπο κείμενο


Μετάφραση εκ του πρωτοτύπου
Recognizing the sovereign right of any State to restructure its sovereign debt, which should not be frustrated or impeded by any measure emanating from another State,


Recognizing also that the efforts of a State to restructure its sovereign debt should not be frustrated or impeded by commercial creditors, including specialized investor funds such as hedge funds, which seek to undertake speculative purchases of its distressed debt at deeply discounted rates on secondary markets in order to pursue full payment via litigation,
Αναγνωρίζοντας το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε Κράτους να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το οποίο (κυριαρχικό δικαίωμα) δεν θα πρέπει να συγχέηται ή να εμποδίζεται από οποιοδήποτε μέτρο που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος,
 Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι προσπάθειες του Κράτους για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους του, δεν θα πρέπει να συγχέονται ή να εμποδίζονται από τους εμπορικούς πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων επενδυτών Κεφαλαίων όπως τα hedge funds, που επιζητούν (οι εμπορικοί πιστωτές) να προβαίνουν σε κερδοσκοπικές αγορές των προβληματικών χρεών του (του Κράτους) σε υπερβολικά μειωμένες τιμές στις δευτερογενείς αγορές, προκειμένου να επιδιώξουν την πλήρη εξόφλησή τους (πληρωμή τους) μέσω της δικαστικής οδού (με προσφυγή στη Δικαιοσύνη),
  
Το εν λόγω λοιπόν Ψήφισμα του Ο.Η.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Πρωτότυπο κείμενο


Μετάφραση εκ του πρωτοτύπου
5. Decides to elaborate and adopt through a process of intergovernmental negotiations, as a matter of priority during its sixty-ninth session, a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes with a view, inter alia, to increasing the efficiency, stability and predictability of the international financial system and achieving sustained, inclusive and equitable economic growth and sustainable development, in accordance with national circumstances and priorities;
6. Also decides to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014.
5. Αποφασίζει να εκπονήσει (ο Ο.Η.Ε.) και να υιοθετήσει (ο Ο.Η.Ε.), μέσω της διαδικασίας των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων, ως θέμα προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της εξηκοστής ένατης συνόδου του (του Ο.Η.Ε.), ένα πολύπλευρο (πολυμερές) νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες αναδιάρθωσης του Δημοσίου Χρέους με στόχο, μεταξύ άλλων, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ν’ αυξήσει την  αποτελεσματικότητά του, τη  σταθερότητά του και τη δυνατότητά του πρόβλεψης και να επιτευχθεί διαρκής, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη εξέλιξη, σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις και προτεραιότητες·
6. Επίσης αποφασίζει (ο Ο.Η.Ε.) να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις και την υιοθέτηση του κειμένου του πολύπλευρου (πολυμερούς) νομικού πλαισίου στο κύριο μέρος της εξηκοστής ένατης συνόδου του (του Ο.Η.Ε.), πριν από το τέλος του 2014.
ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ & ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014, ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ;  
Απάντηση: ΟΧΙ
ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ; 
Απάντηση: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΤΟΝ ΜΑΤΕΟ ΡΕΝΤΣΙ (ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2014)

ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ; ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΜΑΤΕΟ ΡΕΤΣΙ ;
Στις 5 Δεκεμβρίου 2014, στην 2η Επιτροπή, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, ως εκπρόσωπος της Ε.Ε., έλαβε την κατωτέρω θέση:

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Elle a annoncé qu’aucun État membre de l’Union européenne ne participerait à la mise en place d’un cadre juridique multilatéral contraignant de restructuration de la dette souveraine. 

Elle a par ailleurs plaidé pour que les travaux du futur comité spécial puissent refléter les dernières avancées du Fonds monétaire internationale (FMI) en matière de restructuration de la dette souveraine des États, ainsi que celles du Club de Paris.
Ανήγγειλε ότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν θα συμμετάσχει στη δημιουργία ενός δεσμευτικού πολύπλευρου (πολυμερούς) νομικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους.
Επιπλέον, υποστήριξε ότι το μελλοντικό έργο της Ειδικής Επιτροπής μπορεί να αντανακλά τις τελευταίες εξελίξεις (εργασίες) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο θέμα της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους των κρατών, καθώς και εκείνες (εξελίξεις-εργασίες) της Λέσχης των Παρισίων.
Το ερώτημα που εύλογα γεννάται είναι: 
γιατί η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι στα Γαλλικά ενώ της Γενικής Συνελεύσεως στα Αγγλικά;

Απάντηση: Γιατί απλούστατα, η ανακοίνωση της Επιτροπής ΔΕΝ είναι αναρτημένη στα Αγγλικά 
(προφανώς γιατί αγγλικά μπορούν και διαβάζουν σχεδόν όλοι).

Το Γαλλικό κείμενο της ανακοινώσεως θα το βρείτε εδώ:
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο γράφων, 
Δικηγόρος Αθηνών Λεωνίδας Χ. Στάμος
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_885.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια: