Translate -TRANSLATE -

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΞΕΖΟΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 

Την ώρα που ξεζουμίζουν το ελληνικό λαό και ξεπουλούν το σύμπαν, χωρίς καν να υπάρχει κυβέρνηση, πληρώνουν τη CGSH (Δικηγορική εταιρεία) με 6.000.000 ΕΥΡΩ συν 1.500.000 ΕΥΡΩ ανά μήνα για την εφαρμογή της συμφωνίας της 21 Ιουλίου και τη Lazard (χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που ασχολείται κατά βάση με πτωχεύσεις κρατών και άλλα περίεργα) με 25.000.000 ΕΥΡΩ. Τι καλά που πληρώνονται !!!!

(Τα μηδενικά είναι πραγματικά!!!!!!!!!!!!!!!). Όλα τα παραπάνω με απόφαση υφυπουργού και μάλιστα στις 2 Νοεμβρίου, που δεν υπήρχε καν κυβέρνηση, αφού δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. 

Φανταστείτε τι θα δούμε από δω και πέρα. 


Απίστευτη σπατάλη της κυβέρνησης την ώρα που γκρεμίζουν τα πάντα.


Η κρίση όχι μόνο δεν αγγίζει κάποιους, τους κάνει ακόμα πιο πλούσιους…

Την ώρα που περικόπτονται οι μισθοί μας, την ώρα που η κυβέρνηση των τραπεζών προχωρά σε fast track απολύσεις, την ώρα που ξεπουλιούνται τα πάντα στη χώρα, την ώρα που καταρρέει το κοινωνικό κράτος, η παραπαίουσα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε σύμβαση αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τη διεθνή νομική φίρμα CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP» και την εταιρία LAZARD FRERES SAS που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σαν χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Τα καθήκοντά τους απορρέουν από την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου, του Μεσοπρόθεσμου και της νέας Δανειακής Σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπογραφή αυτής της σύμβασης έγινε στις 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου, όταν δεν υπήρχε καν κυβέρνηση…

Εδώ και εδώ θα δείτε ποιες είναι αυτές οι εταιρίες.
Το παρακάτω μπορείτε να το βρείτε και στο σάιτ του Εθνικού Τυπογραφείου:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2454
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/71421/0023
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP» και στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16/Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων Δημοσίου Χρέους», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2628/98
(ΦΕΚ 151/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ
247/Α΄) Δημόσιο Λογιστικό Ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).
3. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Οργανισμός
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1999) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α΄/2011).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 350/8.7.2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β΄/2011).
5. Την με αριθμό πρωτ. 2/55374/0023728.7.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «εξουσιοδότηση του ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών των χωρών της ζώνης ευρώ της 21ης Ιουλίου 2011».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 188/20.09.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τους παράγοντες που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 23/200/6311 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH)», στο οποίο θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20.09.2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα διεθνούς νομικού συμβούλου και τα οποία θα είναι:
1. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
2. Η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων.
3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF.
4. Η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και
της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη Φιλανδική Κυβέρνηση.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε έξη εκατομμύρια ευρώ εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011. Εξ αυτού, ποσό έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ κατ’ ανώτατο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει
εκπροσώπηση (π.χ. Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο παραταθεί πέραν του τέλους Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή θα εξαρτάται από το χρόνο απασχόλησης των νομικών συμβούλων σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS», στην οποία θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20.09.2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα καθήκοντα της Lazard, ως Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:
1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.
3. Συντονισμός καθηκόντων των συν.αναδόχων και λοιπών φορέων
4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέους.
5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής.
6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης (γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους (δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ε.Δ.
7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους.
Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI.
Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
http://aristotelous17.wordpress.com/2011/11/18/απίστευτη-σπατάλη-της-κυβέρνησης-την/

Δεν υπάρχουν σχόλια: