Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΟΤΑΝ Η ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΟΤΑΝ  Η ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ "ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

(ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944 . ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ)

ΕΙΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΑΙ ΕΝ ΡΩΜΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η ΝΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ.
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΑΧΕΙΑ.

Σχετικώς μέ τήν συνάντησιν και τάς συνομιλίας του κ. Τοώρτσιλ μέ τόν Έλληνα πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου εγνώσθησαν, κατ' επισήμους ανακοινώσεις, τα έξης συμπληρωματικά:
Ο κ. Τοώρτσιλ και ο κ. Παπανδρέου συνεζήτησαν «επί πάντων των ζητημάτων των αναφερομένων είς τήν Ελλάδα σομφωνήσαντες έφ' όλων πλήρως». Μολονότι έν τούτοις η φράσις αυτή του ανακοινωθέντος προφανώς σημαίνει ότι και τα ζητήματα των εδαφικών εθνικών ελληνικών διεκδικήσεων συνεζητήθησσν, κατά τας προπόσεις όμως εις το προς τιμήν του Έλληνος πρωθυπουργού παρατεθέν εν τη Βρετανική πρεσβεία γεύμα το βράδυ της 21ης Αυγούστου, δεν εγένετο εκ μέρους κανενός ούτε ο παραμικρός σχετικός υπαινιγμός. Πράγματι ο μεν κ. Τσώρτσιλ προέπιεν εξαίρων τον κ. Παπανδρέου του οποίου ως είπεν «ή ισχυρά ηγετική φυσιογνωμία αποτελεί πολύτιμον εγγύησιν δια το μέλλον της Χώρας του» και εξέφρασε τον θαυμασμόν του «προς τον ηρωΐκόν Ελληνικόν Λαόν και την θερμήν του στοργήν προς την Ελλάδα». Ο δε κ. Παπανδρέου απαντών το μεν ηυχαρίστησε εγκαρδίως τον κ, Τοώρτσιλ διά τα φιλόφρονα λόγια του, το δε εξέφρασε τον θερμόν του θαυμασμόν διά την ιστορικήν προσωπικότητα του μεγάλου ηγέτου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και την ευγνωμοσύνην του Ελληνικοϋ Λαού προς τους μεγάλους Συμμάχους «των όποίων»—είπεν έπί λέξει—«η πολύτιμος βοήθεια εγγυάται την ταχείαν απελευθέρωσιν και την πλήρη ΠΑΛΙΜΟΡΘΩΣΪΝ καί ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ της Ελλάδος»


10 Νοεμβρίου 1944: Η ορεινή ταξιαρχία που έχει φτάσει στην Ελλάδα παρελαύνει στους δρόμους της Αθήνας. Η αποστολή της -όπως την καθόρισε ο Τσόρτσιλ με τηλεγράφημά του στο Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ήντεν, 3 μέρες πριν- είναι να μην διστάσει ν' ανοίξει πυρ αν αυτό είναι απαραίτητο, ενάντια στο λαϊκό κίνημα και προς εξυπηρέτηση των αντιδραστικών σχεδίων της Αγγλίας για την Ελλάδα.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Κατά το βρετανικόν Επίσημον ανακοινωθέν προκύπτει ότι κατά την συνομιλίαν ελύθη το ζήτημα της Κυβερνήσεως ήτις, μετά των συμμαχικών στρατευμάτων πού θα μεταβούν εις Ελλάδα προς περαιτέρω δίωξιν των Γερμανών εν καιρώ» θα μεταβή εις Αθήνας. Φαίνεται ότι εγκατελείφθη η αντιμετωπισθείσα λύσις της εγκαταστάσεως Κυβερνήσεως πολιτικής εκ προσωπικοτήτων, ήτις θα διώκει τον Τόπον επί μερικούς μήνας μετά την απελευθέρωσιν έως ότου θα καθίστατο δυνατή η μετάβασις της Χωράς εις ομαλόν πολιτικόν βίον δι' εκλογών, μετά την πρώτην επούλωσιν των αμεσωτέρων πολεμικών τραυμάτων της,
Πράγματι η σχετική παράγραφος της επισήμου προπόσεως του κ. Τοώρτσιλ όστις μετά την εξύμνησιν του κ. Παπανδρέου ετόνισεν ότι η ισχυρά τούτου «αρχηγική προσωπικότης αποτελεί εγγύησιν διά το μέλλον της Ελλάδος» προσημαίνει απόφασν της Κυβερνήσεως του Λονδίνου να ιδή την Κυβέρνησιν αυτήν εγκαθισταμένην εις την Ελλάδα τουλάχιστον κατά την πρώτην μετελευθερωτικήν περίοδον.
Κατά το ανακοινωθέν εξητάσθησαν από κοινού τα μέτρα τα όποια θα έπρεπε να ληφθούν ώστε ν' αποβή «μάλλον αποτελεσματική ή στρατιωτική συμμετοχή της Ελλάδος διά τήν ήτταν του εχθρού». Η φράσις αυτη κατά περαιτέρω επεξηγηματικάς πληροφορίας σημαίνει ληφθείσαν απόφασιν προς περαιτέρω, άμα τη απελευθερώσει» οργάνωσιν των εθνικών δυνάμεων εις τακτικάς μονάδας του εθνικού στρατού, κατά το πρότυπον της αρξαμένης αμέσως μετά την απελευθέρωσιν των Παρισίων εργασίας επιατρατεύαεως κανονικής των «μαχόμενων εσωτερικών γαλλικών δυνάμεων» δηλαδή τών ανταρτικών σωμάτων,
Η ΛΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΑΧΕΙΑ
Από την απαντητικήν πρόποσιν του κ, Παπανδρέου επίσης προκύπτει και ότι η απελευθέρωσις της Ελλάδος «πρόκειται να ύπαρξη ΤΑΧΕΙΑ, και ότι τουλάχιστον η πλήρης αποκατάστασις της Ελλάδος τουλάχιστον εις τα προπολεμικά της σύνορα είναι απόλυτα εξησφαλισμένη. Τούτο, όσον και αν φαίνεται ανάξιον και να αναφερθή, αποτελεί σοβαράν διαπίστωσιν δεδομένου ότι η γενική πολιτικο-διπλωματική κατάστασις εδημιρυργησε προς στιγμήν τον κίνδυνον ικανοποιήσεως τουλάχιστον εν μέτρω τινί, ωρισμένων Βουλγαρικών απαιτήσεων, όσον και αν ήτο τερατώδες και το γεγονός αυτό της τόλμης να διατυπωθούν αύται ως διετυπώθησαν. Επίσης προκύπτει από τους λόγους του κ. Παπανδρέου ότι αντεμετωπίσθη ευμενώς διά την Ελλάδα το ζήτημα της βοηθείας προς ανοικοδόμησίν της.
Τέλος από την φράσιν του ανακοινωθέντος ότι ο κ. Τσώρτσιλ «εξέφρασε την ικανοποίησιν της Βρετανικής Κυβερνήσεως διά την ΠΡΟ ΔΙΜΗΝΟΥ ήδη πραγματοποίησιν της Ελληνικής Εθνικής ενότητας» προκύπτει ότι το Λονδίνον την ένωσιν την εθεώρησεν επελθούσαν ήδη μετά τον Λίβανον και ασχέτως προς την έκτοτε και μέχρι προχθές άρνησιν της κομμουνιστοκρατουμένης ΕΑΜ να μετάσχη εις την κυβέρνησιν.


 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 - ΕΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
 Απελευθερώνεται την Αθήνα ύστερα από 1.264 μέρες Χιτλερικής σκλαβιάς

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ1ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Εν τω μεταξύ εγνώοθη ότι έφθασαν εις Καιρόν οι αποσταλέντες από την ΕΑΜ «εκλεκτοί της» προς σομμετοχήν εις την Κυβέρνησιν της Εθνικής Ενότητας». Ούτοι ως  εγνώοθη είναι, πλήν του  κ. Σβώλου και του κ., Πορφυρογέννη, οι κ. κ. Τσιριμώκος και Ασκούτσης και τρίτος τις του οποίου φαίνεται μετεδόθη παρηλλαγμένον το όνομα (Ζευγής) διότι  πρόκειται, ως ανεφέρθη το όνομά του περί προσώπου απολύτως αγνώστου. Χαρακτηριστικόν είναι ότι πλην του κ. Πορφυρογένη κομμουνιστού (έκ των εμπαθέστερων δέ) τό Κομμουνιστικόν κόμμα προυτίμησε να μή μετάσχη διά δευτέρου όπαδου του. Έκρινε προτιμοτέραν τήν τακτικήν να εμφανίση εις το προσκήνιον τους κ. κ. Τσιριμώκον και Σβώλον φερομένους ώς «μή κσμμουνιστάς» αλλά «φιλελευθέρους». Η πραγματικότης είναι ότι (μέ πάσαν έπιφύλαξιν διά τά φρονήματα του ως προς τον άγνωστόν πέμπτον), μόνον ο πρώην υπουργός βουλευτής εκ Ρεθύμνης κ. Ασκούσης είναι πράγματι και εντίμως φιλελεύθερος, Ο κ. Τσιριμώκος, είναι προ πάντων αχαλινώτως φιλόδοξος ικανός προς πάσαν ικανοποιούσαν τας έγωπαθείας του πολιτικήν αλλαξοπιστίας.  Ο δε κ. Σβώλος χωρίς να είναι κομμουνιστής είναι ουχ ήττον τόσον πολύ προς αριστερά τοποθετημένος πολιτικώς και τόσον απόλυτα θεωρητικός, ώστε να μη έχη, παρά την πολιτικήν του εντιμότητα και την επιστημονικήν του φήμην, περίπου καμμίαν ικανότητα πολιτικής αντιστάσεως εις εκ των αριστερών πιέσεις και λίαν ασθενές το αισθητήριον της πολιτικής θετικότητος, Η αρχή του είναι «δεν υπάρχουν αντίπαλοι προς τα' αριστερά». Μία δε τοιαύτη αρχή όμως φυσικά και μοιραίως τον καθιστά ακσύσιον με βέβαιον όμως πάντως αιχμάλωτον   των κομμουνιστών, που είναι οι άκροι του αριστερισμού.
Είναι απολύτως βέβαιον ότι η Ελληνική Κυβέρνησις συντόμως θα συμπληρωθή δι' ανασχηματισμού ευρέος. Πράγματι όχι μόνον ΘΑ συμπληρωθή διά των εκλεκτών της ΕΑΜ αλλά και θα μεταρρυθμισθή συνεπεία των δημιουργούμενων κενών λόγω της ασθενείας πού προεκάλεσεν ήδη την απσχώρησιν του κ. Ράλλη από το υπουργείον Αεροπορίας (αναληφθέν προσωρινώς και αυτό από τον πρωθυπουργόν) και λόγω της ένεκα αιφνηδίου κλονισμού της υγείας του κ. Σακαλή (υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου) ανάγκης όπως αναπληρωθή και ούτος,
"THE FREE PRESS"GREEK WEEKLY REVIEW 2.9.1944

Οι ιστορικές φωτογραφίες προέρχονται από τον ιστότοπο http://greekworldhistory.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: